<td id="xbdur"><font id="xbdur"></font></td>

  <ins id="xbdur"></ins>

  1. <ruby id="xbdur"><address id="xbdur"></address></ruby>

      • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
      • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
      • C?ng trình k?t c?u thép
      • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
      01
      Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
      Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
      02
      Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
      Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
      03
      C?ng trình k?t c?u thép
      Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
      04
      k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
      Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
      EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
      HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
      • T? v?n
      • thi?t k?
      • xay d?ng
      • ch? t?o
      • v?n chuy?n
      • l?p ??t
      • v?n hành ch?y th?
      • ?ào t?o
      • d?ch v?
      Nh?ng ví d? thành c?ng
      Success Case
      Tin t?c
      Tin t?c
      H? tr? d?ch v?
      H? tr? d?ch v?
      Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
      0519-68219888
      Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
      N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
      • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
      • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
      • Qu?n ly theo d?i d? án
      • D?ch v? ph? ki?n
      • ?ào t?o tr?c ti?p
      ??i tác trong n??c
      ??i tác qu?c t?
      Hotline phòng kinh doanh:
      • 19802511917 18094440397